Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

biuro@ptezg.pl, tel. +48 683202589

Projekty

ŚWIAT NAUKI

Świat nauki – nowe standardy edukacji
w szkołach zielonogórskiego MOF

PTE pełni funkcję lidera projektu.

Miejski Obszar Funkcjonalny stanowią: miasto Zielona Góra oraz cztery gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica i Zabór.

Projekt finansowany ze środków EFS.
Czas trwania : do 2023 roku

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski są wykonawcami zadania: Dodatkowe zajęcia specjalistycznie dla uczniów – na uczelni.

Liderem projektu jest Miasto Zielona Góra

Projekt finansowany ze środków EFS.
Czas trwania: do 2022 roku

Wybrane projekty archiwalne

  1. Nauka bez granic – Lider (EFS)
  2. Lubuski barometr koniunktury gospodarczej – Partner (EFS)
  3. Dziś nowe kwalifikacje – jutro nowa praca!(POKL 6.1.1)
  4. Ranking Gmin Województwa Lubuskiego – 4 edycje – Partner
  5. Samorząd lokalny bliżej obywatela – Partner
  6. Organizacje pozarządowe Lubuskiego Trójmiasta na rzecz gospodarczego i społecznego rozwoju regionu – Partner
  7. Budowa platformy internetowej inicjatyw obywatelskich w obrębie Lubuskiego Trójmiasta – Partner
  8. Integracja organizacji pozarządowych na rzecz utworzenia Lubuskiego Trójmiasta – Partner
  9. Ekonomia do Polskich Szkół (Phare CBC)
  10. Koncepcja szkoleń transgranicznych (Phare i Interreg)