Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

Wydawnictwo PTE w Zielonej Górze

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze ma w swoim dorobku ponad 250 tytułów, wydanych w łącznym nakładzie ponad 320 tys.egz.
Są to przede wszystkim publikacje z zakresu: prawa pracy, prawa gospodarczego, podatków i ubezpieczeń społecznych – w tym wydawnictwa kodeksowe z komentarzami autorskimi i wyborem orzecznictwa.

Wydawnictwo PTE znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (80 pkt).
Przyjmujemy do wydania monografie naukowe, podręczniki dla studentów, poradniki dla nauczycieli oraz dla kadr przedsiębiorstw i instytucji.

Od 2014 roku wydawane są Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.

Publikacje

M. Chojnacka

Zarządzanie jakością. Doskonalenie w teorii i praktyce

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2024.250

Kolejny (20.) numer Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze
(rok 2024)

E. Kowalczyk

Pozaustawowe zamówienia publiczne


DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.227

A. Witczak
J. Kaźmierczyk

Satysfakcja zawodowa a stres zawodowy na przykładzie pracowników banków w Polsce

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.216

M.Z. Wiśniewska
J. Wyrwa Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe w okresie pandemii. Ujęcie interdyscyplinarne

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.210

E.Skawińska R.I. Zalewski „Contemporary challenges for sustainable development: Linear versus circular economy”

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2021.209

Polityka społeczna
w kontekście wychowania, edukacji i rynku pracy”

Wizja 2030. Plan Działania i Rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na lata 2021-2027″.

Vision 2030. Entwicklungs- und Handlungskonzept für die Euroregion Spree-Neiße-Bober für die Jahre 2021-2027″

Zasady pracy

Propozycje wydawnicze podlegają kwalifikacji prowadzonej przez Zespół Redakcyjny. Zakwalifikowana publikacja jest poddawana zewnętrznej recenzji naukowej. Pozytywne przejście procedury recenzji pozwala na rozpoczęcie prac redakcyjnych

Wymagania etyczne stawiane przez Wydawnictwo opierają się na deklaracji twórców, że są faktycznymi i jedynymi autorami oraz że tekst jest oryginalny, nieopublikowany ani nieoddany do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej deklaracji poprzez wykorzystanie programu antyplagiatowego.

Nadsyłając tekst, twórcy deklarują, że są posiadaczami praw autorskich do publikacji oraz że tekst nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, to czasopismo naukowe wydawane od 2014 roku, pod numerami:

ISSN 2391-7830
e-ISSN 2545-3661.

Więcej szczegółów na temat procedur wydawania i recenzowania artykułów naukowych znajdziecie Państwo na stronie: journal.ptezg.pl

Profil naukowy

Jest on interdyscyplinarny i odnosi się do szeroko rozumianych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Wydawnictwo służy dokumentowaniu dorobku naukowego i wymianie poglądów głównie w obszarach związanych z teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityką ekonomiczną, regionalną i społeczną, ekonomią rynku pracy, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz ekonomiką miast i regionów.

Publikacje są osadzone na gruncie takich dyscyplin, jak ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia czy prawo. Mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny.

Redakcja

prof. Bogdan Ślusarz
Redaktor Naczelny

prof. Anetta Barska
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr Jerzy Kaźmierczyk
dr Maria Agnieszka Paszkowicz
dr Joanna Wyrwa

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra

Kontakt z redakcją:
biuro@ptezg.pl,
(+48) 68 3202589, (+48) 68 3270419.

Przedstawiciel wydawnictwa:
Jacek Grzelak

Forum dialogu

Wydawnictwo stanowi forum dla naukowców i praktyków. Oprócz dyskusji naukowej, przewiduje się prezentację opracowań obejmujących praktyczne doświadczenia funkcjonujących przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych, a także ocenę przydatności nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Publikacje proponowane do wydania powinny zawierać oryginalne opisy zjawisk oraz autorskie wnioski i sugestie dotyczące rozwoju badań i analiz. Dla zwiększenia właściwego odbioru nadsyłanych tekstów autorzy powinni wyraźnie określić cel opracowania monografii oraz jasno przedstawić wyniki, a w przypadku prezentacji przeprowadzonych badań – opisać zastosowaną metodę.