Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze

biuro@ptezg.pl, tel. +48 683202589

Wydawnictwo PTE w Zielonej Górze

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze ma w swoim dorobku ponad 250 tytułów, wydanych w łącznym nakładzie ponad 320 tys.egz.
Są to przede wszystkim publikacje z zakresu: prawa pracy, prawa gospodarczego, podatków i ubezpieczeń społecznych – w tym wydawnictwa kodeksowe z komentarzami autorskimi i wyborem orzecznictwa
(m.in. 14. wydań Kodeksu pracy z komentarzem).  Od 2014 roku wydawane są Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.

Przyjmujemy do wydania monografie naukowe, podręczniki dla studentów, poradniki dla nauczycieli oraz dla kadr przedsiębiorstw i instytucji. Propozycje wydawnicze podlegają kwalifikacji prowadzonej przez Zespół Redakcyjny. Każda zakwalifikowana publikacja jest poddawana zewnętrznej recenzji naukowej. Pozytywne przejście procedury recenzji pozwala na rozpoczęcie prac redakcyjnych.

Aktualności

Trwa nabór artykułów do Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze – nr 13 (rok 2020)

Opublikowany został 12 numer Zeszytów Naukowych PTE w Zielonej Górze
(rok 2020)

Zapraszamy do przedstawiania propozycji wydawniczych na adres Redakcji

Wydawnictwo PTE znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (80 pkt)

Redakcja

prof. Bogdan Ślusarz
Redaktor Naczelny

prof. Anetta Barska
dr Janina Jędrzejczak-Gas
dr Jerzy Kaźmierczyk
dr Maria Agnieszka Paszkowicz
dr Joanna Wyrwa

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 3, 65-066 Zielona Góra

biuro@ptezg.pl,
(+48) 68 3202589, (+48) 68 3270419.

Przedstawiciel wydawnictwa:
Jacek Grzelak

Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, to czasopismo naukowe wydawane od 2014 roku, pod numerami:

ISSN 2391-7830
e-ISSN 2545-3661.

  • Zeszyty mają charakter półrocznika,
  • jesteśmy obecni w: BazEkon, CEEOL, CEJSH, Index Copernicus, Google Scholar,
  • Index Copernicus Value 2018: 100,00,
  • artykułom nadajemy numery DOI.

Więcej szczegółów na temat procedur wydawania i recenzowania artykułów naukowych znajdziecie Państwo na stronie: journal.ptezg.pl

Profil naukowy

Jest on interdyscyplinarny i odnosi się do szeroko rozumianych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Wydawnictwo służy dokumentowaniu dorobku naukowego i wymianie poglądów głównie w obszarach związanych z teorią ekonomii i zarządzania, teorią i praktyką integracji gospodarczej, polityką ekonomiczną, regionalną i społeczną, ekonomią rynku pracy, ekonomią środowiska i rozwoju zrównoważonego oraz ekonomiką miast i regionów.

Publikacje są osadzone na gruncie takich dyscyplin, jak ekonomia, zarządzanie, psychologia, socjologia czy prawo. Mają charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny.

Zasady pracy

Wymagania etyczne stawiane przez Wydawnictwo opierają się na deklaracji twórców, że są faktycznymi i jedynymi autorami oraz że tekst jest oryginalny, nieopublikowany ani nieoddany do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej deklaracji poprzez wykorzystanie programu antyplagiatowego.

Nadsyłając tekst, twórcy deklarują, że są posiadaczami praw autorskich do publikacji oraz że tekst nie narusza praw autorskich osób trzecich.

Forum dialogu

Wydawnictwo stanowi forum dla naukowców i praktyków. Oprócz dyskusji naukowej, przewiduje się prezentację opracowań obejmujących praktyczne doświadczenia funkcjonujących przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych, a także ocenę przydatności nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Jego celem jest wymiana doświadczeń, myśli, inspiracji, a także prezentacja najnowszego dorobku naukowego w obszarze profilu tematycznego.

Publikacje proponowane do wydania powinny zawierać oryginalne opisy zjawisk oraz autorskie wnioski i sugestie dotyczące rozwoju badań i analiz. Dla zwiększenia właściwego odbioru nadsyłanych tekstów autorzy powinni wyraźnie określić cel opracowania monografii oraz jasno przedstawić wyniki, a w przypadku prezentacji przeprowadzonych badań – opisać zastosowaną metodę.